Porady Prawne Online

projekt realizowany w ramach
Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ProPublika z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tarasa Szewczenki 29B, 51-351 Wrocław, (dalej FPP);
 2. Inspektor Ochrony Danych; kontakt: fundacja@propublika.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - świadczenia usług związanych z poradnictwem prawnym na rzecz osób konsumentów, klientów sektora finansowego, rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego, bankowo-kapitałowego i innym podmiotom rynku finnasowego.
  - udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane telefonicznie, poprzez e-mail i chat,
  - zapewnienia poprawności działania systemu informatycznego obsługującego system Chat Online - podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych jest “Smartsupp.com, s.r.o., ID No.: 036 68 681, z siedzibą na ul. Šumavská 31, 602 00 w Brnie”.
 4. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu posiada prawo do:
  - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skutecznego świadczenia usług.