O nas

Fundacja ProPublika jest niezależną organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000595424.

Do priorytetowych działań Fundacji ProPublika należy ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, szerzenie świadomości prawnej, w tym edukacja prawna i obywatelska, oraz budowa dobrego wizerunku i autorytetu polskiego sądownictwa, poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności w zakresie:

 • szeroko pojętej działalności edukacyjnej w celu podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa;
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw oświatowych i wychowawczych kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych związanych z celami Fundacji;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów w zakresach tematycznych zgodnych z celami Fundacji;
 • organizowanie wolontariatu;
 • organizowanie i prowadzenie badań, prac rozwojowych i wdrożeniowych;
 • tworzenie oprogramowania oraz zasobów edukacyjnych;
 • wydawanie własnych publikacji, także w formie czasopism, periodyków, broszur i informatorów;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki krzywdzenia dzieci i przestrzegania praw dziecka;
 • świadczenie pomocy finansowej, prawnej, organizacyjnej, merytorycznej i materialnej na rzecz wszelkich osób, do których skierowana jest pomoc Fundacji oraz inicjatywom służącym realizacji jej celów, a także doradztwo organizacjom społecznym, politycznym i gospodarczych w tym zakresie.

Do statutowych celów Fundacji należy:

 • działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości;
 • działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego;
 • działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości;
 • kontrola funkcjonowania instytucji publicznych;
 • sprawowanie kontroli obywatelskiej poprzez działalność strażniczą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • szerzenie świadomości prawnej w tym edukacja prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska;
 • działalność edukacyjna propagująca nowe techniki informatyczne stosowane w wymiarze sprawiedliwości;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • działania badawczo-rozwojowe w zakresie nowych rozwiązań technologicznych służących ogółowi społeczeństwa;
 • działalność oświatowa i wychowawcza w zakresie doskonalenia zawodowego sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości;
 • poprawa wizerunku i autorytetu polskiego sądownictwa;
 • propagowanie i organizowanie wolontariatu;
 • działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 • readaptacja skazanych, pomoc postpenitencjarna;
 • pomoc dzieciom i ich rodzinom, wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom oraz inne działania na rzecz ochrony dziecka i rodziny;
 • sieciowanie organizacji pozarządowych, których działalność wiąże się z celami Fundacji.